ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ BaanClickBuild โดยทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในที่นี้จะขอเรียกเป็น “บริษัท” ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน” ทางออนไลน์ ดังนั้นขอความกรุณาผู้ที่สนใจทุกท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้

บริษัท ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าภายใต้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

การสมัครและการยกเลิกสมาชิกเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า บุคคลทั่วไป บริษัท ห้าง ร้าน) จะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น การลงทะเบียนสมาชิกผ่านบัญชีผู้ซื้อที่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลตามความเป็นจริง เพื่อให้ทางบริษัทได้บันทึกและตรวจสอบภายหลังได้อย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่อนุมัติ หรือ ยกเลิกสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบความผิดปกติหรือความไม่เหมาะสมใดๆที่เกิดขึ้นต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการขายและการสั่งซื้อ
 1. การสั่งซื้อสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน” จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาชิกได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ของบริษัทนี้ ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ BaanClickBuild นี้เท่านั้น
 2. การสั่งซื้อสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน”จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)
 3. การซื้อสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน” ตัวแทนจำหน่าย (บริษัทคู่ค้า) ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าจะเป็นผู้ให้การรับประกันคุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดตัวแทนจำหน่าย (บริษัทคู่ค้า) ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าได้โดยตรง และสมาชิกสามารถร้องเรียน แจ้ง ในกรณีที่พบเห็นความผิดปกติและความไม่เหมาะสมของสินค้าและบริการที่ตัวแทนจำหน่าย (บริษัทคู่ค้า) แก่บริษัทเพื่อรับทราบได้
 4. ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ BaanClickBuild เป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมบริการค่าขนส่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาค่าขนส่งจะแปรผันตามพื้นที่ และระยะทาง โดยตัวแทนจำหน่าย (บริษัทคู่ค้า) เป็นผู้กำหนดราคาไว้และขอสงวนสิทธิ์การการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดผิดวิสัยขึ้นทำให้ราคาสินค้าและค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงไปจากยอดชำระเต็มจำนวนที่สมาชิกโดนมาครบถ้วนแล้ว บริษัทจะแจ้งยอดดังกล่าวให้สมาชิกทราบในภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 5. ส่วนลด (คูปอง Voucher)
  คูปอง Voucher บริการทุกใบที่แสดงบนเว็บไซต์ BaanclickBuild สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อคูปอง Voucher /ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง Voucher ที่นำออกจากระบบแล้วและเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปอง Voucher หรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ หากสมาชิกไม่ใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงภายในกำหนดวันหมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงนั้นๆ
เงื่อนไขในการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

 • ปัจจุบันชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM : หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินได้ที่บัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
 1. ช้อปออนไลน์ผ่านทางhttps://baanclickbuild.com/
 2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น โดยคิดค่าขนส่งเป็นจำนวนต่อเที่ยว ตามระยะทางขนส่งจริงเริ่มจากสถานที่ตั้งของบริษัทตัวแทนจำหน่าย จนถึงหน้างาน หรือหน่วยงานของลูกค้า โดยไม่คิดเที่ยวกลับ
 3. ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ลูกค้าเลือกรายการสินค้า และกรอกที่อยู่จัดส่งแล้ว
 4. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง ภายในระยะเวลา 3-5 วัน หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า
 5. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ) และทางบริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งใหม่ของลูกค้าไกลกว่าระยะทางเดิม
 6. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าหมดชั่วคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าและตรวจสอบสต็อกสินค้า ภายใน 1-2 วัน
 7. ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่งสินค้า เพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่งและนัดหมายเวลาจัดส่ง กรุณารับโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่จัดส่ง หากเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ในกรณีที่ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด กรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ หรือไม่ได้รับสาย ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
 8. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันหลังจากทางบริษัทฯ ส่งเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ)
 9. ภายในเวลาทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.
 10. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเอง กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ)
 11. ทันทีก่อนรับสินค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การสั่งซื้อสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน”หรือการกระทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของสมาชิกเอง หรือการที่สมาชิกมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการหรือกระทำรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของสมาชิก หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสมาชิก ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม สมาชิกในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนสมาชิก แต่ประการใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซด์ นี้ หากสมาชิกชำระค่าสินค้าเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน ” ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริง เมื่อบริษัทได้รับการโต้แย้งจากธนาคารทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากธนาคารได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และบริษัทมีสิทธิในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายจนถึงทีสุดเพื่อบังคับชำระหนี้ และค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซด์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
การชดเชย
สมาชิกในฐานะผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยและคุ้มครองบริษัท (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) จากข้อเรียกร้องใดๆ รวมทั้ง ค่าทนายความตามสมควร ค่าเสียหาย และค่าสูญหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ต้นทุนทั้งหมดอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อกำหนดกรณีพิเศษหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการจงใจกระทำผิดกฎหมาย