บ้านทรุด บ้านร้าว จัดการได้ด้วยวิศวกรรม

จากข่าวการทรุดตัวหรือแตกร้าวของบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งสาเหตุหลักได้เป็น 8 สาเหตุดังนี้

  1. ควบคุมการก่อสร้างเสาเข็มที่ไม่ได้มาตราฐาน
  2. เสาเข็มสั้นเกินไป ปลายเสาเข็มลงไปไม่ลึกถึงชั้นดินที่แข็งแรงพอ ซึ่งมักเกิดจากการไม่ได้เจาะสำรวจดิน หรือ
  3. การ
  4. เสาเข็มวิบัติ รับน้ำหนักไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากเสาเข็มไม่ได้คุณภาพหรือการก่อสร้างไม่ดี
  5. ตอม่อวิบัติ ซึ่งอาจเกิดจากมีคอนกรีตปนดิน, การผุกร่อนของเหล็กเนื่องจากสนิม, ตอม่อวิบัติจากฐานรากที่ไม่สมบูรณ์
  6. เสาเข็มหรือตอม่อเยื้องศูนย์ ซึ่งอาจเกิดจากการวางตำแหน่งตอนสำรวจไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขแบบ แต่ตอกเสาเข็มไปแล้ว หรือตอกเข็มไม่ตรงตำแหน่ง
  7. การต่อเติมอาคารหรือส่วนขยายอาคาร โดยไม่ปรึกษาวิศวกรหรือขออนุญาติตามกฎหมาย
  8. การเร่งถมดิน ทำให้เกิดการทรุดตัวของดินที่ใช้ถม กับการทรุดตัวของดินฐานรากใค้ดินถม เป็นผลให้เสาเข็มอาจวิบัติ หรือส่วนต่อเติมด้วยเข็มสั้นทรุด หรือโครงสร้างที่ไม่มีเข็มทรุด หรือท่อที่ฝังในดินแตก
  9. การถมบ่อเก่า ซึ่งการทรุดตัวจะขึ้นกับวัสดุที่นำมาถม ระยะเวลารอให้ทรุดตัว ฯลฯ
  10. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่นการขุดดินจากพื้นที่ข้างเคียง หรือการทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล เป็นต้น

ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจะพบว่า ส่วนมากเราสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของการทรุดตัวได้ด้วยวิธีทางวิศวกรรม เช่น ต้องมีการเจาะสำรวจดินก่อนทำการก่อสร้าง, วิศวกรโครงการต้องควบคุมการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามผลการเจาะสำรวจ, มีการทดลองตอกเสาเข็มก่อนที่จะตอกจริง, ในกรณีที่เป็นบ่อเก่า ต้องมีมาตรการป้องกันการทรุดตัวที่เพียงพอ, มีมาตรการในการแก้ไขการทรุดตัวรอบๆบ้านหรือที่จอดรถ, มีการควบคุมการก่อสร้างฐานรากหรือตอม่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

อ้างอิงจาก : บทความ “บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม : จน รวย ไม่เกี่ยว” โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์