การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เมื่อเรารู้ถึงขั้นตอนการก่อสร้างบ้านกันแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย วันนี้เราจะมาดูถึงขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ขออนุญาต สร้างบ้านกัน

ทำไมต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

การขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และชุมชนรอบข้าง เพราะกฎหมายต่าง ๆ ถูกกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง ฯลฯ เพื่อไม่ให้สิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดใหม่กระทบกับการอยู่อาศัยเดิมของชุมชนรอบข้าง

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

 1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ
 2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
 3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง
 4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งฉบับเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป
 5. หากการก่อสร้างไม่สามารถเสร็จทันตามที่ใบอนุญาตกำหนด สามารถแจ้งหน่วยงานข้างต้นเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างได้

**หมายเหตุ : ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
 2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (กรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้)
 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน และเอกสารจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง**หมายเหตุ : จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ขออนุญาต หรือกระทำฝ่าฝืนใบอนุญาต

 • หากเจ้าของอาคารฝ่าฝืนทำการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับจากอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
 • หากอาคารนั้นเป็นอาคารเพื่อการพาณิช อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข หรืออาคารเพื่อให้เช่า ขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 10 เท่าของโทษความผิดนั้นๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ

รูปแบบการต่อเติมอาคารที่ต้องขออนุญาต มีดังต่อไปนี้

 •    ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
 •    เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
 •    เพิ่ม ลดจํานวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันใด และผนัง